TẤM LÒNG VÀNG

DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ĐÓNG GÓP QUỸ TÂM NGUYỆN VIỆT

DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ĐÓNG GÓP QUỸ TÂM NGUYỆN VIỆT ĐẾN NGÀY 15/7/2016 STT  DANH SÁCH TỔ CHỨC & CÁ NHÂN  SỐ TIỀN   1  Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ TP.HCM  500.000.000 đ  2  Tập thể CB.CNV Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ TP.HCM  217.400.000 đ  3  Tập thể…
/ Xem thêm