DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ĐÓNG GÓP QUỸ TÂM NGUYỆN VIỆT

DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ĐÓNG GÓP
QUỸ TÂM NGUYỆN VIỆT 

STT  DANH SÁCH TỔ CHỨC & CÁ NHÂN  SỐ TIỀN 
 1  Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ TP.HCM  500.000.000 đ
 2  Tập thể CB.CNV Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ TP.HCM  217.400.000 đ
 3  Tập thể CB.CNV Công ty CP Cảnh Quan Xanh  71.200.000 đ
 4  Ông Bùi Việt Dũng  200.000.000 đ
 5  Công ty CP Minh Hưng Phú  240.000.000 đ
 6  Công ty CP Kiến Á  100.000.000 đ
 7  Công ty Luật TNHH A.B.C  10.000.000 đ
 8  Ông Hồ Hữu Xuyên  10.000.000 đ
 9   Ông Bùi Tường Thụy  10.000.000 đ
 10  Ông Bùi Minh Châu  10.000.000 đ
11  Bà Huỳnh Thúy Phương  10.000.000 đ
12  Ông Nguyễn Ngọc Chính  10.000.000 đ
   TỔNG CỘNG  1.388.600.000 đ

 

 

 

Bình luận