GIỚI THIỆU

A -  GIỚI THIỆU QUỸ

I/ Cơ sở pháp lý:
      1. Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 08/03/2016 của Ủy Ban Nhân Dân TP.Hồ Chí Minh về cấp giấy phép thành lập và phê duyệt Điều lệ Quỹ Tâm Nguyện Việt. (Xem thêm)
     2. Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 20/04/2016 của Ủy Ban Nhân Dân TP.Hồ Chí Minh về công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Tâm Nguyện Việt. (Xem thêm)

II/  Tôn chỉ, mục đích:
1. Quỹ Tâm Nguyện Việt là Quỹ xã hội, từ thiện được thành lập hoàn toàn tự nguyện, hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ thực hiện hoạt động từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát triển cộng đồng phù hợp quy định của pháp luật.
2. Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tự tạo vốn trên cơ sở vận động quyên góp, vận động tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện.

III/ Chức năng, nhiệm vụ:
      1. Vận động và tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn hoạt động của Quỹ.
2. Sử dụng nguồn vốn của Quỹ để tổ chức thực hiện hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án của Quỹ vì sự phát triển chung của cộng đồng, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 

IV/ Các đối tượng được nhận hỗ trợ, tài trợ từ Quỹ, gồm:
1. Các cá nhân, hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người gia neo đơn, trẻ mồ côi.
2. Học sinh, sinh viên nghèo, khuyết tật, học giỏi, vượt khó.
3. Các đề tài nghiên cứu ứng dụng thiết thực phục vụ đời sống cộng đồng.
4. Các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo không có điều kiện chữa trị;
5. Trang bị phương tiện học tập cho các em vùng sâu, vùng xa và các trường học, trung tâm giáo dục, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

V/ Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ:
      - Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiền, hiện vật, công sức của cá nhân, tổ chức phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm.
- Nội dung vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ bao gồm: Mục đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán.
- Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho Quỹ được công khai, minh bạch và chịu sự kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

B – HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ
I/ Quy mô:
-Tài sản đóng góp thành lập Quỹ là 1.000.000.000 đồng.
- Quỹ Tâm NguyệnViệt hoạt động có tư cách pháp nhân. Hoạt động trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh.

II/ Cơ cấu tổ chức bộ máy:

1/ Hội đồng quản lý Quỹ gồm:
1/ Ông Vũ Đình Thái,      Chủ tịch
2/ Ông Lê Vi Luân,          Phó Chủ tịch
3/ Ông Lê Văn Nghĩa,      Ủy viên
4/ Bà Hồ Thị Mộng Thu,  Ủy viên
5/ Ông Hứa Tiến Hùng,    Ủy viên

2/ Ban Giám đốc Quỹ:
1/ Ông Vũ Đình Thái, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ kiêm Giám đốc.
2/ Bà Hồ Thị Mộng Thu,  Phó Giám đốc thường trực.
3/ Ông Hứa Tiến Hùng,    Phó Giám đốc.

3/ Người đại diện theo pháp luật:
1/ Ông Vũ Đình Thái,      Chủ tịch Hội đồng Quản lý kiêm Giám đốc Quỹ.
4/ Ban Kiểm soát Quỹ gồm:
1/ Ông Lê Vi Luân, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Trưởng Ban Kiểm soát.
2/ Bà Bùi Thị Xuân Hậu, Ủy viên
3/ Bà Nguyễn Thị  Lệ Chi, Ủy viên 

III/ Tầm nhìn sứ mệnh:
1/ Tầm nhìn:
      
Phát triển quỹ ngày càng lớn mạnh, chuyên nghiệp, có sức lan tỏa sâu rộng cả trong và ngoài nước, trở thành một địa chỉ tin cậy của nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước.
2/ Sứ mệnh: 
Chia sẻ đến nhiều đối tượng đang gặp khó khăn trong cuộc sống, góp phần đem lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội.
3/ Giá trị: 
Chân thành; Thấu cảm, Kết nối; Hiệu quả.

IV/ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ:
- Tiếp cận và tổ chức thực hiện ngay trong năm 2016 các chương trình, dự án hoạt động xã hội, từ thiện của Quỹ.
- Thu hút được ngày càng nhiều các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đồng hành với Quỹ Tâm Nguyện Việt.
- Mở rộng hợp tác liên kết các cá nhân, tập thể, tổ chức liên quan cùng mục đích để phát triển hoạt động của Quỹ.
- Lựa chọn và phát triển những chương trình, dự án xã hội, từ thiện thực hiện lâu dài góp phần phục vụ và phát triển cộng đồng.