Giới thiệu

A – GIỚI THIỆU VỀ QUỸ XHTT TÂM NGUYỆN VIỆT

I/ CƠ SỞ PHÁP LÝ:

 1. Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 08/03/2016 của Ủy Ban Nhân Dân TP.Hồ Chí Minh về cấp giấy phép thành lập và phê duyệt Điều lệ Quỹ Tâm Nguyện Việt. (Xem thêm)
 1. Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 25/02/2023 của Ủy Ban Nhân Dân TP.Hồ Chí Minh về công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Tâm Nguyện Việt. (Xem thêm)

II/ TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH:

 1. Quỹ Tâm Nguyện Việt là Quỹ xã hội, từ thiện được thành lập hoàn toàn tự nguyện, hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát triển cộng đồng phù hợp quy định của pháp luật.
 2. Quỹ được hình thành từ nguồn tài chính đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tự tạo nguồn tài chính trên cơ sở vận động quyên góp, tài trợ tự nguyện của các cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện.

III/ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

 1. Sử dụng nguồn tài chính của Quỹ để tổ chức thực hiện hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án của Quỹ vì sự phát triển chung của cộng đồng, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
 2. Vận động và tiếp nhận tài trợ, hiến tặng từ các tổ chức, cá nhân tài trợ hoặc bằng các hình thức khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật để phát triển nguồn tài chính hoạt động của Quỹ.

IV/ CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ, TÀI TRỢ TỪ QUỸ GỒM:

 1. Các cá nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, trẻ mồ côi.
 2. Học sinh, sinh viên nghèo, khuyết tật, học giỏi, vượt khó.
 3. Các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng thiết thực phục vụ đời sống cộng đồng.
 4. Các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo không có điều kiện chữa trị;
 5. Trang bị phương tiện học tập cho các em vùng sâu, vùng xa và các trường học, trung tâm giáo dục, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

V/ NGUYÊN TẮC VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, TIẾP NHẬN TÀI TRỢ:

Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiền, hiện vật, công sức của cá nhân, tổ chức có lòng hảo tâm trên cơ sở tự nguyện.

– Nội dung vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ bao gồm: Mục đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán.

– Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho Quỹ được công khai, minh bạch và chịu sự kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

B – TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

I/ QUY MÔ:

Tài sản đóng góp ban đầu thành lập Quỹ là 1.000.000.000 đồng.

II/ CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

1/ Hội đồng sáng lập Quỹ gồm:

1) Vũ Đình Thái

2) Lê Vi Luân

3) Lê Văn Nghĩa

4) Hồ Thị Mộng Thu

5) Hứa Tiến Hùng

2/ Hội đồng quản lý Quỹ gồm:

1) Ông Vũ Đình Thái,      Chủ tịch
2) Ông Lê Vi Luân,          Phó Chủ tịch
3) Ông Lê Văn Nghĩa,      Ủy viên
4) Bà Hồ Thị Mộng Thu,  Ủy viên
5) Ông Hứa Tiến Hùng,    Ủy viên

3/ Ban Giám đốc Quỹ:
1) Ông Vũ Đình Thái, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ kiêm Giám đốc.
2) Bà Hồ Thị Mộng Thu,  Phó Giám đốc thường trực.
3) Ông Hứa Tiến Hùng,    Phó Giám đốc.

4/ Người đại diện theo pháp luật:

Ông Vũ Đình Thái,      Chủ tịch Hội đồng Quản lý kiêm Giám đốc Quỹ.

5/ Ban Kiểm soát Quỹ gồm:
1) Ông Lê Vi Luân, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Trưởng Ban Kiểm soát.
2) Bà Bùi Thị Xuân Hậu, Ủy viên

III/ TẦM NHÌN SỨ MỆNH:

1/ Tầm nhìn:

Duy trì và phát triển Quỹ ngày càng lớn mạnh, có sức lan tỏa sâu rộng, trở thành một địa chỉ tin cậy của nhiều tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đóng góp cho cộng động.

2/ Sứ mệnh: 

Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ cho nhiều đối tượng đang gặp khó khăn trong cuộc sống, góp phần đem lại những giá trị tốt đẹp hơn cho cộng đồng, cho xã hội.

3/ Giá trị: 

Chân thành-Thấu cảm, Kết nối-Thiết thực.

IV/ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:

Lựa chọn và phát triển những chương trình, dự án xã hội, từ thiện thực hiện lâu dài góp phần phục vụ và phát triển cộng đồng. 

– Thu hút được ngày càng nhiều các cá nhân, tổ chức có lòng hảo tâm đồng hành với Quỹ Tâm Nguyện Việt.

– Mở rộng, hợp tác liên kết các cá nhân, tập thể, tổ chức liên quan cùng mục đích để phát triển hoạt động của Quỹ.